22410 23661

GR | EN | DE | IT | PL | RU | TR

Χρήσιμα

ΛΕΞΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

 

ΛΕΞΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

by

Αίτηση Δανείου: Η αίτηση με την οποία κάποιο φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, όπως η απόκτηση μιας κύριας κατοικίας.

Αντικειμενική αξία: Η αξία του ακινήτου, όπως προκύπτει βάσει του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Απόσβεση Κεφαλαίου: Η σταδιακή μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή του δανείου. Η καταβολή κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης επιφέρει απόσβεση κεφαλαίου ίση με το ποσό κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη δόση αυτή.

Αρραβώνας: Τα χρήματα που προκαταβάλλονται για την κράτηση του σπιτιού. Το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική τιμή του σπιτιού.

Ασφάλεια ακινήτου: Πρόκειται για ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαϊάς, σεισμού και έκρηξης ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο. Αποτελεί εφαρμογή του, προβλεπόμενου από τον νόμο, (άρ. 1285 του Α.Κ.) σχετικού δικαιώματος του δανειστή (δηλ. του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), και συνιστά προϋπόθεση χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Ασφάλεια ζωής: Η ασφάλιση του δανειολήπτη για περίπτωση μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας και θανάτου, που εξασφαλίζει τον ίδιο και την οικογένεια του καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.

Βάρη: Περιορισμοί στην κυριότητα ακινήτου. Πρόκειται για την υποθήκη (ή την προσημείωση υποθήκης) και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο ακίνητο υπέρ κάποιου τρίτου. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία Βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή/και Κτηματολογικού Γραφείου.

 

Δανειολήπτης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει έτσι την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου. Ενδέχεται ο δανειολήπτης να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

Δανειστής: Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί σε φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως.

Δείκτης Επιτοκίου: Αφορά στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Δείκτης Επιτοκίου είναι η βάση με την οποία υπολογίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Στον Δείκτη αυτόν προστίθεται το περιθώριο κέρδους για την διαμόρφωση του τελικού κυμαινόμενου επιτοκίου.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ο τιμάριθμος που ουσιαστικά απεικονίζει την αύξηση των τιμών στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή δημοσιεύεται περιοδικά από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Δημοτικά Τέλη: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 25/1975 και το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1828/1989, τα δημοτικά τέλη (οφειλόμενα τέλη καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού) αποτελούν θεσμοθετημένα τακτικά έσοδα των δήμων, που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, που ηλεκτροδοτούνται από τη Δ.Ε.Η, αλλά και σε όσα δεν ηλεκτροδοτούνται αλλά χρησιμοποιούνται. Η είσπραξη των δημοτικών τελών διενεργείται μέσα από τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Δόση: Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο Δανειολήπτης να καταβάλλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με συγκεκριμένη συχνότητα (π.χ. μηνιαίως), προκειμένου να εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο.

 

Εγγυητής: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του. Ενδέχεται ο εγγυητής να είναι παραπάνω από ένα άτομα.

ΕΚΤ ή ECB: "Επιτόκιο Ε.Κ.Τ." για τον εκάστοτε ημερολογιακό μήνα σημαίνει το τελευταίο επιτόκιο το οποίο καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή οποιοδήποτε άλλο όργανο που ενδεχομένως θα ορισθεί μελλοντικά) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τον καθορισμό της θέσης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό αναγράφεται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής (http://www.ecb.int) στο κεφάλαιο "Main refinancing operations Minimum bid rate" και μπορεί να μεταβληθεί από καιρού εις καιρόν, ή οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο το οποίο θα αποφασίσει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέσο καθορισμού της θέσης της νομισματικής πολιτικής της.

Εκτίμηση ακινήτου: Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.

Έλεγχος Τίτλων: Νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου.

Επιτόκιο: Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση και το οποίο εκφράζεται επί τοις εκατό (%).

Επιτόκιο Υπερημερίας: Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Επιτόκιο Υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής.

Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης: Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος: Είναι συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο διαχειριστικό και λειτουργικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πιστωτικό ίδρυμα κατά την εξέταση του αιτήματος χορήγησης στεγαστικού δανείου. Το συγκεκριμένο ποσό χρεώνεται εφάπαξ και καταβάλλεται από τον δανειολήπτη είτε σε μία δόση είτε τμηματικά εντός του διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος μέχρι και την εκταμίευση του δανείου.

Έξοδα μεταγραφής συμβολαίου: Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, τα οποία ανέρχονται σε 4,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

Euribor Μηνός: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο ενός μηνός, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Euribor 3 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 3 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Euribor 6 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 6 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Euribor 12 Μηνών: Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 12 μηνών, που δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Κτηματολόγιο : Η δημόσια υπηρεσία στην οποία φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, π.χ. συμβόλαια και κάθε πράξη εν γένει που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Κτηματολογικό Γραφείο: Υπηρεσία που αντικαθιστά τα Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Στις περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηματογράφησης.

Κυμαινόμενη Περίοδος: Κυμαινόμενη Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου γίνεται βάσει του ισχύοντος τότε κυμαινόμενου επιτοκίου.

Κυμαινόμενο Επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από ένα δεδομένο Δείκτη Επιτοκίου, ο οποίος μεταβάλλεται, και ένα "περιθώριο", που καθορίζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Τo Κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του Δείκτη Επιτοκίου.

 

Μερική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή: Η πρόωρη καταβολή ποσού, μεγαλύτερου από την εκάστοτε οφειλόμενη δόση αλλά μικρότερου από το 100% του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, με την οποία εξοφλείται μερικώς το δάνειο.

 

Νομικά έξοδα: Η αμοιβή του δικηγόρου για: 1) τον έλεγχο τίτλων του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο, 2) την παράστασή του κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, 3) σε περίπτωση λήψης στεγαστικού δανείου την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης καθώς και 4) την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου μετά την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, κατά τη διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης.

 

Ολική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή: Η πρόωρη καταβολή του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, η οποία επιφέρει την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Οριζόντια ιδιοκτησία: Η διηρημένη κατ όροφο ή κατά μέρος ορόφου ιδιοκτησία επί ενός οικοδομήματος. Πρόκειται για ανεξάρτητη ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο ή μέρος ορόφου ενός κτίσματος, και η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό ιδιοκτησιακό ή/και νομικό καθεστώς έναντι των λοιπών ιδιοκτησιών του ιδίου κτίσματος. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας έχει ποσοστό κυριότητας και επί των κοινοχρήστων χώρων του οικοδομήματος και επί του οικοπέδου. Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός οικοδομήματος είναι τα διαμερίσματα, οι αποθήκες και οι κλειστές θέσεις στάθμευσης.

 

Περιθώριο: Είναι το ποσό που προστίθεται στο Δείκτη Επιτοκίου για την τελική διαμόρφωση του Κυμαινόμενου Επιτοκίου.

Περίοδος Δανείου: Η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλλει στον Δανειστή (Τράπεζα) το κεφάλαιο του δανείου και τους τόκους που αναλογούν σ αυτό.

Πράξη Σύστασης Οριζόντιας ιδιοκτησίας: Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήνονται διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και η οποία θεμελιώνει την κυριότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων επί των συστηνόμενων ιδιοκτησιών. Η πράξη σύστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη (για ήδη ανεγερθέντα ή μελλοντικά κτίσματα), είτε μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, σε περίπτωση ύπαρξης οικοπέδου που δίνεται ως αντιπαροχή.

Ποσό Προσημείωσης: Το ποσό της προσημείωσης είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου, διότι το συγκεκριμένο βάρος εγγράφεται σε εξασφάλιση όχι μόνο του κεφαλαίου του δανείου, αλλά και των τόκων (συμβατικών και υπερημερίας), τυχόν εξόδων καθώς και αμοιβών. Είθισται οι τράπεζες να υπολογίζουν το ποσό της προσημείωσης στο 120% περίπου επί του χορηγούμενου ποσού του δανείου.

Προσημείωση Υποθήκης: Είναι το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από το Δανειζόμενο ή (και) τον Εγγυητή υπέρ του Δανειστή (Τράπεζα) επί ορισμένου ακινήτου / ορισμένων ακινήτων του(ς) προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δανειστή από τη σύμβαση δανείου. Προκειμένου να καταβληθεί τελικά το δάνειο, απαιτείται η εγγραφόμενη υπέρ της Τράπεζας προσημείωση να είναι "πρώτης τάξης", δηλαδή να είναι το πρώτο βάρος που εγγράφεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.

Πρόωρη Εξόφληση ή Αποπληρωμή: Η δυνατότητα που παρέχεται στο δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα, το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου του .

 

Σταθερή Περίοδος: Σταθερή Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου πραγματοποιείται βάσει του συμφωνηθέντος σταθερού επιτοκίου.

Σταθερό Επιτόκιο: Είναι το επιτόκιο το οποίο παραμένει αμετάβλητο για τη διάρκεια που έχει καθοριστεί ως σταθερή στην εκάστοτε δανειακή σύμβαση.

Στεγαστικό δάνειο: Δανεισμός χρηματικού ποσού (κεφαλαίου) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την απόκτηση οικοπέδου ή απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας. Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποπληρώσει το κεφάλαιο μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους. Σε εξασφάλιση της χρηματοδότησης ο δανειολήπτης συναινεί στην παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Σύμβαση Δανείου: Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την εγγραφή της προσημείωσης πρώτης τάξης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας: Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.

Συμβολαιογραφικά Έξοδα: Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Τα έξοδα κυμαίνονται από 1,20% έως 2% επί του τιμήματος του συμβολαίου ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

Συμβολαιογραφική πράξη: Έγγραφο που συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνιστά δημόσιο έγγραφο.

Συνδανειολήπτης: Συνυπογράφει τη σύμβαση δανείου με το δανειολήπτη και αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή ευθύνεται για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού του δανείου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κύριος του προσημειούμενου ακινήτου ή τρίτος.

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ): Είναι το ποσοστό που εκφράζεται επί τοις εκατό (%) και δηλώνει το συνολικό ετήσιο κόστος της πίστωσης (του δανείου) για τον δανειζόμενο. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή, πέραν του ετήσιου ονομαστικού επιτοκίου, και εκείνα τα στοιχεία, τα οποία επαυξάνουν περαιτέρω το κόστος του δανείου, χωρίς να απεικονίζονται στο επιτόκιο, όπως η εισφορά του Ν. 128/75, έξοδα, ασφάλιστρα κ.λπ.

 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Τέλος που βαρύνει τον κύριο του ακινήτου και προκύπτει από το πολλαπλασιασμό της αξίας του ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους [Εμβαδόν Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστής παλαιότητας Χ συντελεστής ΤΑΠ]. Η είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τέλος Συναλλαγής Ακινήτου: Το Τέλος συναλλαγής ακινήτου βαρύνει τον αγοραστή και ορίζεται σε 1% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επιβάλλεται επί ακινήτου που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 αντί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ). Το Τέλος Συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβίβασης.

Τοκοχρεολυτικές Δόσεις: Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο Δανειολήπτης έχει λάβει και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.

 

Υποθήκη: Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη-οφειλέτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Δηλαδή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και τελικά να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηρίασμα. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό (ως προς τα συμβολαιογραφικά έξοδα), οι δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της προσημείωσης υποθήκης.

Υποθηκοφυλακείο: Η δημόσια υπηρεσία στην οποία φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, π.χ. συμβόλαια και κάθε πράξη εν γένει που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου. Στη Ρόδο υπάρχει Κτηματολόγιο.

 

Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος: Φόρος που βαρύνει τον πωλητή και επιβάλλεται μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου.

Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ): Σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό (ή νομικό πρόσωπο) και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης. Τα αφορολόγητα όρια προκειμένου για φυσικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:

  • Για τα φυσικά πρόσωπα, το ποσό των 243.600,00 ευρώ.
  • Για τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων, το ποσό των 487.200,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 61.650,00 για κάθε ένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και κατά το ποσό των 73.400,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου: Επιβαρύνει τον αγοραστή. Η καταβολή του πραγματοποιείται πριν την υπογραφή του συμβολαίου, και συνιστά τυπική προϋπόθεσή της, καθώς αντίγραφο του φύλλου της δήλωσης επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου τιμήματος μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της αγοραστικής αξίας. Ο ΦΜΑ προσαυξάνεται βάση της ύπαρξης ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.