22410 23661

GR | EN | DE | IT | PL | RU | TR

Χρήσιμα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Δικαιολογητικά για την αγορά και πώληση ακινήτων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

         ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ (ΤΕΚΝΟ) / ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ.
 1)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
 2)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Και,  β)Φωτοτυπία του Ε1 και Ε9 της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ .
                                            ------------------------------
    ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ/   ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ (ΓΟΝΕΙΣ)  / ΔΩΡΗΤΗ.
 α) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
 β)Τον τίτλο κτήσεως (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ κ.λ.π.) και Α.Τ.ΑΚ.
 γ)Συμφωνητικό μίσθωσης και τις τυχόν τροποποιήσεις του σε περίπτωση μισθώσεως.
 δ) Άρθρο 59 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) για την Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. του οικείου Ο.Τ.Α. ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Της Δ.Ε.Η.
  ε) Από ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ για τα ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ και ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ): Σύμφωνα με το Ν. 3661/19-05-2008 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: τα  ΗΜΙΤΕΛΗ Ή ΑΚΤΙΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ.  
   
   ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: (Επιλογή κατά περίπτωση)
  1) Ενημέρωση οικοδομής από μηχανικό στο Κτηματολόγιο Ρόδου.
  β)Αντίγραφο της αίτησης, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου (π.χ. Η. Χ. ή αποθήκης ή στεγασμένου γκαράζ) σύμφωνα με την παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του Ν.3843/2010, στις διατάξεις και στην ρύθμιση του οποίου υπήχθη με την σφραγίδα της περαίωσης της διαδικασίας.  
 2) ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ με το σχετικό σχεδιάγραμμα της
 3) Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 4495/03-11-2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 83 του Ν.4546/12-06-2018 σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-11-2017 (ΦΕΚ 3976/14-11-2017 ΤΕΥΧ.Β’) με «μοναδικό αριθμό» με την οποία να βεβαιώνει  (κατ΄επιλογή του):  1)ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα.  2) ότι στο  ακίνητο  ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές αυθαίρετες κατασκευές , καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας  και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.  3)ότι οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.4495/2017 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν. 4495/2017.
 
   Κατά το άρθρο 83 παρ.3 η βεβαίωση για τις αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 82 (δηλαδή δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου του Ν.4178/2013) περιέχει ρητά αναφορά για την εξόφληση ποσοστού 30% του προστίμου καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των Ν. 4014/2011 και 4178/2017 και του παρόντος και γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία.
   Κατά την παρ.4 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4546/2018 σε συνδυασμό με το Ν. 4409/2016 (άρθρο 40) και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 (ΦΕΚ 2216/Β/14-06-2018)    4)Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου από μηχανικό :
 α) Με δηλώσεις στο Ν.651/1977 και στο Ν.1337/198 .
 β)Eξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87 ).
 γ) Συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση.
Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής (πριν την κύρωση) και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87 θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.  
δ)  Υποβάλλεται, υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε.  Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται μνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και επισυνάπτεται, με ποινή ακυρότητας της, το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση μεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση. ‘Εκδοση Υ.Α. (ΦΕΚ 3017/B’/26-7-2018) για την έναρξη της υποχρέωσης και των συνεπειών του ν.4409/16 για την ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (τροποποιητικήΜε την υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β΄ 3017) τροποποιήθηκε η υπ΄αρ. 27623/1752 ίδια απόφαση (Β΄2216) και ειδικότερα το άρθρο 4 για την  έναρξη της ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄136)  και ορίζεται ρητά το εξής:
1.       Οι  υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/16 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.
2.  Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ΄αρ. 27623/1752 απόφαση.
Με βάση τα προαναφερόμενα, για τα τοπογραφικά διαγράμματα  με ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και εφεξής συντρέχει νόμιμη υποχρέωση του συντάκτη μηχανικού για την ηλεκτρονική υποβολή τους στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Για την περαιτέρω χρήση και προσάρτηση των παραπάνω διαγραμμάτων σε εγγραπτέες πράξεις, ισχύουν οι υποχρεώσεις και συνέπειες της παραγράφου 1 του ν. 4409/2016.
Για τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16ης Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική υποβολή είναι προαιρετική και οπωσδήποτε δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για την προσάρτησή τους σε εγγραπτέα πράξη κατά την κείμενη νομοθεσία

 Δεν απαιτείται: 1)Για τα ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, εφόσον έχει καταρτιστεί πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής. 2)Σε ακίνητα, που έχει γίνει κύρωση της πράξης εφαρμογής. 3)Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμο. 4)Για ακίνητα, που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η Α.Αξία δεν υπερβαίνει τα 15.000 (εκτός όσων βρίσκονται σε Ζ.Ο.Ε., στα οποία απαιτείται).
  5) Κατά το άρθρο 81 παρ. 8 του Ν.4495/2017  (κατασκευές ή χρήσεις πριν τις 28-07-2011):
  α)Πράξη περαιωμένης υπαγωγής: ΔΗΛΑΔΗ έχει εξοφληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα δικαιολογητικά.  
   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, για την εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 83 ως αντίγραφα των σχεδίων από το πληροφοριακό σύστημα προσκομίζονται και επισυνάπτονται αντίγραφα των σχεδίων, που φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του μηχανικού στα οποία αναγράφεται ο αύξων αριθμός της δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 καθώς και ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός ελέγχου της δήλωσης συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού , ότι είναι ταυτόσημα με αυτά, που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα και ότι όλα τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα.

   β)Πράξη οριστικής δήλωσης υπαγωγής, εφόσον έχει εξοφληθεί το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και μπορεί να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση κατά τα οριζόμενα  στο άρθρο 83 με ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία.
 α) Για την εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 83 του Ν.4546/2018 : «Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, που αφορούν δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων και στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 4546/2018 , εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής εταιρείας ή της άδειας δόμησης γίνεται ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 90 των σχεδίων, που τις απεικονίζουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ». Και,
 β)Συμφώνως προς την παρ. 2 περ. α του άρθρου 2 της ΚΥΑ 27454/2631/ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ΦΕΚ Β 3976/14-11-2017, κατά την παρ. 10 του άρθρου 83 του Ν.4459/2017,όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4546/2018: ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος στο ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ότι την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος για το ίδιο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στο νόμο: “Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% ή κατ’ εξαίρεση μετά την καταβολή του παραβόλου στις περιπτώσεις ακινήτων (παρ. 6 και 7 του άρθρου 103 του Ν.4495/2017) ”.

  6) Σχετικά με την μελέτη στατικής επάρκειας: εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του Ν.4495/2017 σε συνδυασμό με την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1643/11-05-2018) από ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του μηχανικού κατά περίπτωση κ.λ.π.).

  7)ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ στον Ν. 4178/2013 (προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 του Ν.4495/2017) υποχρέωση μηχανικού εντός 12 μηνών από της ισχύος του άνω Ν. (3-11-2017) να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 Προσαρτούνται στην δικαιοπραξία: α)Η βεβαίωση περαίωσης υπαγωγής στο Ν.4178/2013, β)ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ με τις αποτυπούμενες αυθαιρεσίες, γ)  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, εάν δεν έχει εισαχθεί το σχέδιο στο πληροφοριακό σύστημα, «ότι έχω στη διάθεση μου όλα τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ότι θα υποβληθεί στο σύστημα εντός του άνω χρονικού διαστήματος», δ)εάν έχει εισαχθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, ότι «είναι ταυτόσημα με αυτά, που έχουν εισαχθεί».

 8)Για σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και ή τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4546/2018 και έχουν αντικείμενο τη σύσταση, κατά τις διατάξεις του Ν.3741/1929 και του Ν.Δ. 1024/1971 απαιτούνται: α)Κατόψεις ορόφων, β)Πίνακα κατανομής ποσοστών από μηχανικό, γ) Αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης  της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
 
  9) ΑΡΘΡΟ 98 (παρ. 5) του Ν.4495/2017: Στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις, που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοκτήτου ή  κοινοχρήστους χώρου είναι δυνατή η υπαγωγή χωρίς την συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, μόνο στις περιπτώσεις: α)Όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής, και, β)Όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις, σωρευτικά: α)Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οριζόντιας ιδιοκτησίας, ότι η οριζόντια ιδιοκτησία του έχει επεκταθεί-καταλάβει κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο από τον χρόνο ανέγερσης κατασκευής της όλης οικοδομής. Και, β)βεβαίωση μηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται  σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μετά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις και υπό τις δύο ανωτέρω προϋποθέσεις ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο χώρο (η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ). Κατά την παρ.9 του άρθρου 98 του Ν.4495/2017 οι υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας πλην της παρ 8 του ίδιου άρθρου  απαιτείται η συναίνεση του 51% των ιδιοκτητών.
10)Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομής άδειας αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων απαιτείται υπαγωγή στον Ν.4495/2017 και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου.(΄Αρθρο 100 παρ.8). Και,
 11)Η διαφορετική χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης του ν.1221/1981 υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης και καταβάλλεται εφάπαξ ειδικό πρόστιμο 250e.  
 12) Για σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού  επί των οποίων έχουν ανεγερθεί οικοδομήματα μέχρι 28-7-2011, ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΑ Ή ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4495/2017( αποδεικνύονται από αεροφωτογραφίες, που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή και βεβαιώνεται από μηχανικό). ΓΙΑ αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν την συνιδιοκτησία και έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβεί μονομερώς στην  τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ή κάθετης, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ χαρακτήρα ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΥ χώρου της συνιδιοκτησίας.
  13) Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας): Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31Β'/14-01-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1212Β'/13-5-2014, ΦΕΚ 1435Β/10-7-2015, που αφορά στον κωδικό ή Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) στις συμβολαιογραφικές πράξεις, θα αναγράφεται ο ως άνω νόμος στις συμβολαιογραφικές πράξεις, μόνον όταν στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, που συνοδεύει το συμβόλαιο, αποτυπώνεται από τον μηχανικό σημείο υδροληψίας.
 ________________________________________________________

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ:
 i) Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΑΚ από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., από

το οποίο να προκύπτει ότι @οι! μεταβιβάζοντες@ συμπεριέλαβαν το ακίνητο, που πρόκειται να μεταβιβαστεί  στη δήλωση Φ.Α.Π. ετών   2014-  2015- 2016-2017-2018 και έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. βάσει δήλωσης για το ακίνητο αυτό. Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς αυτήν. Το ανωτέρω πιστοποιητικό χορηγείται για μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή ή χαριστική αιτία (ανάλογα). Καθώς επίσης και εκκαθαριστικό της Δήλωσης ΕΝΦΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: i) Στις περιπτώσεις, που υπάρχει απόκλιση στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε η σχετική υποχρέωση το πιστοποιητικό χορηγείται μόνο εφόσον υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου και καταβληθεί στο σύνολο του αναλογούντος φόρου και των προσαυξήσεων. Και, ii) ΄Αν ο φορολογούμενος απέκτησε το ακίνητο ή είχε υποχρέωση δήλωσης του μετά την 1η-1- του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης  ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ των εν λόγω ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή οικοδομικής άδειας και εργολαβικού προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό κατά περίπτωση.

  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:  1) Για τον αποβιώσαντα, 2)Για νομικά πρόσωπα για τα έτη 2012-2013. 3)Σε περίπτωση ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ. 4)Σε περίπτωση παρακράτησης του αναλογούντος φόρου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).
ΠΡΟΣΟΧΗ η αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ΠΡΕΠΕΙ να είναι ταυτόσημα με όσα αναγράφονται στο τίτλο κτήσης και στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα καταρτισθεί.

Εφόσον δεν μπορούν να εκδοθούν από την συμβολαιογράφο, μέσω διαδικτύου πρέπει να προσκομισθούν:
α) Αποδεικτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑΣ από την Δ.Ο.Υ. Και,   β)ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ Ι.Κ.Α. της τοποθεσίας του ακινήτου:
  ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ ΕΙΝΑΙ: α) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή επάγγελμα, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία καθώς και κοινοπραξία. β) Μέλος Κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής Ε.Π.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής που ασκεί διοίκηση σε Α.Ε., Διευθυντής, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντής, Διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα. γ) Υπόχρεος καταβολής εισφορών νεοανεγειρομένου κτίσματος.


 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Α.Ε. ,Ε.Π.Ε. κ.λ.π. 1)  Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πληρεξούσιο προς τρίτο πρόσωπο για την επιχειρούμενη δικαιοπραξία. 2) Τα Φ.Ε.Κ. για την σύσταση, τις τυχόν τροποποιήσεις-κωδικοποίηση καθώς και για την συγκρότηση σε σώμα και την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.3)Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. του άρθρου 48 του Ν.3842/2010 για τον ΦΑΠ. 4) Απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης όλων των μετόχων της άνω εταιρείας αυτής, σύμφωνα με την οποία δόθηκε ειδική άδεια αυτής σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 για την παρούσα σύμβαση. Kαι, 5)ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα προσκομίζονται κατά περίπτωση  μόνο τα σημειούμενα έγγραφα

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα  με την ακόλουθη κλίμακα:

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ   ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

146.750,00

  0,354   

519,50

146.750,00 

    519,50

146.750,00

 0,472  

692,66 

293.500,00

1.212,16

146.750,00

0,590

865,83

 440.250,00 

 2.077,99

293.500,00

 0,708 

2.077,98   

733.750,00

 4.155,97

Υπερβάλλον     0,944

β) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή  0,826%.Ειδηκά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της  αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα  σκοπούς  κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα  ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%»

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα  με τη συγγενική τους σχέση προς τον  κληρονομούμενο, κατατάσσονται  στις επόμενες  τρεις κατηγορίες. Για  καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή  φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

 

Για κληρονομική μερίδα  ή κληροδοσία  που περιέρχεται σε: α)σύζυγο του κληρονομούμενου, β)κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα  από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας , αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα  με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), γ)κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού, δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

ΚΛΙΜΑΚΑ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (%) ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (σε ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(σε ευρώ)

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

(σε ευρώ)

  95.000  ---------- ---------- 95.000 ----------
25.000 5 1.250 120.000 1.250
145.000 0 14.500 265.000 1.250

Υπερβάλλον      20

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέχεται σε: α) κατιόντες  τρίτου και επόμενων βαθμών, β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα  τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα  που τα αναγνώρισε, δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) αδελφούς (αμφιθαλής ή ετεροθαλής ), στ) συγγενής  εξ αίματος  τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) πατριούς και μητριές, η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ)τέκνα εξ αγχιστείας  (γαμπρούς – νύφες) και ι) ανιόντες εξ αγχιστείας  (πεθερό – πεθερά).

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (%) ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (σε ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(σε ευρώ)

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

(σε ευρώ)

  20.000  ---------- ---------- 6.000 ----------
66.000 20 13.200 72.000 13.200
195.000 30 58.500 267.000 71.700

Υπερβάλλον     40

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει  με βάση τις πιο πάνω κλίμακες  περιλαμβάνεται  ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι

 

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

 1. Οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων αναπροσαρμόζονται ως εξής : 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της. Η ύπαρξη η μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

 2. Ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων καταργείται.

 3. Η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά κατοικίας : στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ , που προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα . Στον έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67% χορηγείται απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ . Στην παραπάνω περίπτωση (αγορά κατοικίας) στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για επιφάνεια έως 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου, επίσης για επιφάνεια έως 20 τ.μ. υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

  Για αγορά οικοπέδου χορηγείται απαλλαγή στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ . Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα του αυτού και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα τέκνα του.

  Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας λόγω γονικής παροχής και λόγω κληρονομιάς.

 4. Χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας και στους κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα , σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 260Α)

 5. Δεν χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.

 6. Δεν χορηγείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση (είτε με επαχθή είτε με χαριστική αιτία) από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί του ακινήτου.

 7. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1994, παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή και είσπραξη φόρου,

 8. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονόμων, δωρεών και γονικών παροχών καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυμοτομούμενα ή υπό απαλλοτρίωση ακίνητα . Για τις περιπτώσεις που έχει ήδη αναβληθεί η φορολόγηση , χορηγείται προθεσμία ενός έτους προκειμένου να υποβληθεί δήλωση για την άμεση φορολόγησή τους.

 9. Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές.

 10. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο δωρεάς / κληρονομιάς στο εξής είναι μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Τα ν.π.δ.δ, οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί-ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του Όρους Σινά το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, Η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λ.π. υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 0,5%.

Οι χρηματικές δωρεές που συνιστώνται υπέρ των ως άνω εκκλησιαστικών προσώπων υπόκεινται σε φόρο (0,5%), μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ΄ έτος.

 1. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες ενιαία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών / γονικών παροχών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες, εκτός από παροχές – δωρεές χρηματικών ποσών που , ως γνωστόν, ήδη φορολογούνται αυτοτελώς και χωρίς αφορολόγητο ποσό με συντελεστές 10%, 20% και 40%. (Α΄Β΄Γ΄ κατηγορία, αντίστοιχα).