22410 23661

GR | EN | DE | IT | PL | RU | TR

Χρήσιμα

ΔΑΝΕΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

1)Αίτηση (έντυπη), που χορηγείται από την Τράπεζα.. (Συμπληρώνεται στην Τράπεζα)

2)Φωτοτυπία ταυτότητας δανειολήπτη.

3)Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους.

4)Ε1 τρέχοντος έτους*

5)Ε9 οικον. Έτους 2005.

 

*Για ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και εμπόρους, απαιτούνται τα αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και τα εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

 

1)Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου (επικυρωμένο αντίγραφο από τον συμβολαιογράφο). (Σε περίπτωση συμπλήρωσης τιμήματος αγοράς, στο συμβόλαιο να φαίνεται ότι οφείλεται τουλάχιστον στο ποσό που θα χορηγηθεί σαν δάνειο από την Τράπεζα).

2)Πράξη σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και τις τροποποιήσεις αυτών, εφόσον έχουν γίνει (Απλές φωτοτυπίες των πράξεων μαζί με επικυρωμένους τους πίνακες ποσοστών που τις συνοδεύουν).

3)Τυχόν αναφερόμενα στο συμβόλαιο κτήσης πληρεξούσια.

4)Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδίκησης .

5)Φωτοτυπία άδειας οικοδομής. (Θεωρημένη από την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)

6)Πλήρη σειρά  αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη, τοπογραφικό του οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης με τους όρους δόμησης, τομές και όψεις. Θεωρημένα  από την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ).

7)Προϋπολογισμός έργων ΜΟΝΟ όταν πρόκειται  για επισκευή ή βελτίωση.

8)Φωτογραφίες ακινήτου.

9)Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου βεβαίωση της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ότι το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

 

 

Στο δανειοδοτικό πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου συμμετέχουν:

 1.  Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και συνταξιούχοι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, από τον οποίο έχουν παρακρατηθεί εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό του ΟΕΚ.
 2. Οι πολύτεκνοι που προστατεύουν 3 παιδιά και πάνω και εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα πολυτέκνων για τη χορήγηση ατόκου δανείου αγοράς κατοικίας.

 Σημείωση: Οι πιο πάνω δικαιούχοι πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 6.457 € και πάνω

  

Τρόπος Εξόφλησης – Χορήγησης Δανείου:

 

 

 

Τα δάνεια χορηγούνται από στεγαστικά κεφάλαια των τραπεζών και εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
Ο ΟΕΚ επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων για 9 χρόνια παράλληλα με το Δημόσιο που επιδοτεί το ίδιο επιτόκιο για 7,5 χρόνια.
Το επιτόκιο επί του οποίου υπολογίζονται οι επιδοτήσεις είναι το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο των τραπεζών για στεγαστικά δάνεια. Συγκεκριμένα είναι το εκάστοτε επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), πλέον του περιθωρίου κέρδους της Τράπεζας και της εισφοράς του Ν. 128/75 (0,12%).

 

Απαιτούμενα Διακιολογητικά Έγκρισης Δανείου

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, την οποία  θα συμπληρώσετε σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Την υπεύθυνη δήλωση την βρίσκετε στο έντυπο της αίτησης.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, του οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης για δανειοδότηση.
  Εάν δεν έχει  κατατεθεί  φορολογική δήλωση  του οικονομικού έτους   υποβολής της αίτησης, τότε ο δικαιούχος  θα προσκομίζει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού  έτους.
 4. Αντίγραφο του εντύπο Ε9 των ετών 1997 και 2005.  Όσοι δεν ήταν υπόχρεοι για υποβολή του Ε9 το 2005, διότι δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση.
 5. Βεβαίωση του Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης, για το σύνολο των ημερομισθίων που έχετε  πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της επικράτειας  και αναλυτικά  για κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα της αίτησης χρόνια, καθώς και ημερομίσθια του έτους υποβολής της αίτησης. Στην βεβαίωση να αναφέρεται εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ. Σε περίπτωση  που δεν έχουν επικολληθεί τα ημερομίσθια του έτους υποβολής της αίτησης θα προσκομίσετε βεβαίωση του εργοδότη.Οι συνταξιούχοι θα προσκομίζουν Απόφαση συνταξιοδότησης και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα στην οποία θα αναφέρεται , ότι για τα ημερομίσθια βάσει των οποίων συνταξιοδοτήθηκαν έχουν παρακρατηθεί  εισφορές υπέρ ΟΕΚ.
 6. Σε  περίπτωση που, είτε εσείς είτε προστατευόμενο μέλος σας έχει το ποσοστό αναπηρίας που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης, πρέπει να προσκομίσετε: Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού σας φορέα, αν η αναπηρία αφορά εσάς  η απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας, αν η αναπηρία αφορά προστατευόμενο μέλος σας (οριστική ή τρείς προσωρινές).
  Τη βεβαίωση αυτή θα προσκομίσετε μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητη για να ενταχθείτε στις μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

 

 

Απαιτούμενα Διακιολογητικά μετά την Έγκριση του Δανείου

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι αφού λάβετε την έγκριση του δανείου σας θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Θα πρέπει να διατηρήσετε την έγκριση του δανείου σας σε καλή κατάσταση. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να βγάλετε φωτοαντίγραφα για να τα καταθέσετε ή να τα επιδείξετε όπου αυτά σας ζητηθούν.
 2. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να τα προσκομίσετε στον ΟΕΚ, αφού πρώτα έχετε βρει το ακίνητο, που θέλετε να αγοράσετε ή να οικοδομήσετε. Αυτά απαραίτητα προκειμένου να ανοιχτεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του ακινήτου για να έρθει ο μηχανικός και να επισκεφθεί το ακίνητο.
 3. Η επίσκεψη του μηχανικού γίνεται μέσα σε 15 περίπου εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα προσκομίσετε σωστά τα δικαιολογητικά, που σας έχουμε ζητήσει. Ο μηχανικός επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί σας, το αργότερο 1 ημέρα πριν σας επισκεφθεί, στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει.
 4. Θα πρέπει την ημέρα που θα προσέλθετε στον ΟΕΚ, να  γνωστοποιήσετε την Τράπεζα που έχετε επιλέξει για τη συνεργασία σας.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την πολεοδομία. Η έγκριση του δανείου σας και τα συμβόλαια θα πρέπει να είναι απλά φωτοαντίγραφα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας ζητάτε από την Πολεοδομία της περιοχής που υπάγεται το σπίτι ή το οικόπεδο επικυρωμένα (ΟΧΙ από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο):

 1. Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας της οικοδομής
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου
 3. Διάγραμμα κάλυψης (απαραίτητο για οικοδομικές ¶δειες μετά το 1979)  
 4. Κάτοψη του ορόφου που βρίσκεται το διαμέρισμα
 5. Κάτοψη της πυλωτής (χώρος στάθμευσης)  
 6. Κάτοψη υπογείου (αποθήκη ή χώρος στάθμευσης)

   

 

 

 

ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Η χορήγηση ενός δανείου έχει τις εξής (με χρονική σειρά) διαδικασίες:

1. Την αίτηση σας.

2. Την έγκριση του δανείου σας.

3. Την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4. Την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και την εγγραφή της υποθήκης.

5. Την απόδοση του ποσού του δανείου.

 

1. Υποβολή αίτησης δανείου.

Η αίτηση σας υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων, στα Υποκ/ματα του, στα Γραφεία Παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλεται ταχυδρομικά. Εντυπο αίτησης υπάρχει σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και σε όλες τις Νομαρχίες της χώρας.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και ετών μόνιμης υπηρεσίας (οι εν ενεργεία υπάλληλοι) ή απόκομμα σύνταξης και μερίσματος (οι συνταξιούχοι).

·         Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) -θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.- του ετους 1997 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.

·        Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) -θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.- τελευταίου έτους.

Εκτός από τα παραπάνω, ειδικά δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία και δικαιούστε δάνειο με προνομιακούς όρους, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση σας επιπλέον τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

·         Αν είστε πολύτεκνος, πιστοποιητικό του συλλόγου πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών.

·         Αν είστε Ολυμπιονίκης, πιστοποιητικό του Γ.Γ. Αθλητισμού.

·         Αν είστε ανάπηρος πάνω από 80%, παραπληγικός με κινητική αναπηρία και χρήση αμαξιδίου, κωφάλαλος, καρκινοπαθής, μεταμοσχευμένος (εκτός νεφρού), αν πάσχετε από μεσογειακή αναιμία ή αν προστατεύετε τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

·         Αν είστε τυφλός, πιστοποιητικό του πανελληνίου συνδέσμου τυφλών.

·         Αν είστε νεφροπαθής, βεβαίωση κρατικού Νοσοκομείου.

·         Αν είστε σεισμοπαθής, πλημμυροπαθής ή πυροπαθής, πιστοποιητικό του Τ.Α.Σ. Νομαρχίας.

·         Αν είστε χήρα/ος, ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου σας.

·         Αν είστε διαζευγμένος/η, διαζευκτήριο, απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων και βεβαίωση σπουδών φοιτούντων τέκνων έως το 25ο έτος.

·       Αν είστε ανύπαντρη μητέρα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Εγκριση δανείου.

 Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. & Δανείων με χρονική σειρά.      Ο χρόνος από την υποβολή μέχρι την έγκριση μιας αίτησης είναι περίπου 1 μήνας και εξαρτάται από το πλήθος των αιτήσεων. Η έγκριση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ποσό του δανείου που εγκρίθηκε και η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συνομολόγησης (10 μήνες).

3. Δικαιολογητικά για την υπογραφή του δανείου.

Προκειμένου να ελεγχθεί το ακίνητο για το οποίο θα πάρετε το δάνειο, πρέπει να προσκομιστούν (μετά την έγκριση του δανείου) τα εξής δικαιολογητικά :

Εκθεση εκτίμησης του ακινήτου (αυτοψία):

·         Συντάσσεται από μηχανικό που ορίζει το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, για τα ακίνητα που βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαϊας & Καβάλας, ή

·          Από Δημόσιο Υπάλληλο Μηχανικό που ορίζει ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ή της Πολεοδομίας, για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλαδή:

·         το συμβόλαιο αγοράς με τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης, αν αγοράζετε διαμέρισμα.

·         τίτλους δεκαετίας με τα ίδια πιστοποιητικά, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

·         την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της, αν υπάρχει

·         φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής, σε περίπτωση ανέγερσης. Αν η άδεια δεν έχει εκδοθεί ακόμη, μπορεί να προσκομιστεί αργότερα, αλλά πάντως πριν την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης.

·         Αν μεταξύ των τίτλων υπάρχει κληρονομιά, απαιτούνται δικαιολογητικά νομιμοποίησης των κληρονόμων

·        Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνεται από δικηγόρους του Τ.Π.& Δανείων

 

 

 

 

 

4. Υπογραφή δανειακής σύμβασης.

Η σύμβαση που υπογράφεται είναι ιδιωτική.

Τα έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης είναι :

1.      Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου, το ποσό της οποίας αναφέρεται στη ανακοίνωση έγκρισης του δανείου.

2.      Έξοδα ελέγχου τίτλων σε ποσοστό 0,5% του ποσού του δανείου, με ελάχιστο 59,00 €.

3.   Το ποσό της έκδοσης πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείου.

Τα δικαιολογητικά κατάρτισης της δανειακής σύμβασης είναι :

1.      Φορολογική Ενημερότητα σε περίπτωση ανέγερσης ή επισκευής

2.      Παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ του δανειολήπτη του άρθρου 81 του Ν.2238/94 & αρθρου 32 του Ν.2459/97.

3.      Πρόσφατο απόκομμα μισθοδοσίας ή σύνταξης.

4.      Διάφορα άλλα έντυπα που χορηγούνται από το Τ. Π. & Δανείων.

5.   Κτηματογραφικό απόσπασμα.

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης εγγράφεται στο ακίνητο πρώτη ή σε κάποιες περιπτώσεις δεύτερη ή τρίτη υποθήκη στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκιο και προσκομίζονται πιστοποιητικά εγγραφής υποθήκης, βαρών, ιδιοκτησίας & μη διεκδίκησης. Μετά την ολική εξόφληση του δανείου, το Τ. Π. & Δανείων συναινεί στην εξάλειψη της υποθήκης και απαλλάσσει το δανειολήπτη από κάθε υποχρέωση.

 

 

 

 

 

 

 5. Απόδοση του ποσού του δανείου.

 Το προϊόν (ποσό) του δανείου καταβάλλεται :

 Στον πωλητή, αν το δάνειο χορηγήθηκε για αγορά κατοικίας.

Στο δανειολήπτη, αν το δάνειο χορηγήθηκε για ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή ή επέκταση κατοικίας, με την προσκόμιση πιστοποιήσεων για τις εργασίες που έγιναν και που πρέπει να είναι τουλάχιστον όσες το δάνειο. Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει ακόμα εργασίες, το δάνειο χορηγείται τμηματικά (30% προκαταβολή -με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την αξία του οικοπέδου μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων βαρών- και το υπόλοιπο 70% με την πρόοδο των εργασιών με την προσκόμιση αντίστοιχων πιστοποιήσεων).

Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου και ανέγερσης σε αυτό, στον πωλητή του οικοπέδου το 1/4 του δανείου και το υπόλοιπο στον δανειολήπτη με την διαδικασία που περιγράφεται ακριβώς παραπάνω.